Salgs- og Leveringsbetingelser

1. PRÆAMBEL

Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser (herefter benævnt ”disse vilkår” eller ”vilkårene”) er gældende for salg af enhver leverance fra CompliT A/S (herefter benævnt “CompliT”), herunder – men ikke begrænset til salg af hardware, software og konsulentbistand, medmindre disse vilkår udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

Disse vilkår gælder, uanset om aftalen er indgået via internet, e-mail, telefon eller på anden vis.

Kundens angivelse af særlige eller generelle betingelser eller krav i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre CompliT udtrykkeligt og skriftligt har accepteret fravigelserne.

Afsnit A indeholder generelle bestemmelser, som gælder for enhver leverance fra CompliT med de tilføjelser og ændringer, der fremgår af de specielle vilkår for de beskrevne leverancer i afsnit B (hardware), C (software) eller D (konsulentydelser).

 

AFSNIT A:

A.1 Tilbud og accept

Med mindre andet er angivet skriftligt, er et tilbud fra CompliT kun gældende, såfremt skriftlig accept er CompliT i hænde inden 5 arbejdsdage fra datoen angivet i CompliTs tilbud. Såfremt ordrebekræftelse afviger fra kundens ordre ved tillæg, indskrænkning eller forbehold, og kunden ikke vil acceptere disse ændringer, skal denne inden 5 arbejdsdage meddele dette til CompliT. I modsat fald gælder alene CompliTs ordrebekræftelse.

A.2 Tekniske oplysninger, vejledning mv.

Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, som f.eks. volumen, belastningsevne, ydeevne, oppetid, svartid og lignende i produktbeskrivelser, brochurer, PowerPoint-præsentationer, på CompliTs hjemmeside m.v. er kun vejledende. CompliTs oplysninger er kun bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af leverancen, herunder for at kunden kan opnå de forventede resultater og funktionalitet, samt at leverancen kan fungere i kundens eksisterende eller påtænkte driftsmiljø.

A.3 Priser

Alle prisangivelser er ekskl. moms og andre afgifter. Med mindre der er aftalt fastpris, kan prisændringer forekomme helt frem til levering. Forhøjes prisen på en leverance med mere end 10 % i opadgående retning mellem aftalens indgåelse og levering, kan kunden erstatningsfrit træde tilbage fra aftalen, såfremt dette meddeles CompliT skriftligt straks efter, at kunden er blevet bekendt med ændringen af prisen.

Eventuelle priser på CompliTs hjemmeside er alene vejledende – de er at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud.

Udover det aftalte vederlag har CompliT krav på godtgørelse af alle omkostninger og udlæg, der afholdes i forbindelse med leverancen.

A.4 Betaling

Købesummen/det aftalte vederlag forfalder til betaling ved levering, og sidste rettidig betalingsdato er 14 dage efter, at levering har fundet sted, medmindre en anden dato er angivet på CompliTs faktura.

Ved overskridelse af betalingsfristen, tillægges der 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato, og indtil beløbet er krediteret CompliTs konto i CompliTs pengeinstitut.

Kunden kan ikke foretage modregning i vederlaget med krav hidrørende fra andre retsforhold, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

CompliT er berettiget til at fastsætte et kreditmaksimum for kunden, der på ethvert tidspunkt ensidigt kan ændres eller ophæves af CompliT.

A.5 Ejendomsforbehold

COMPLIT HAR EJENDOMSRETTEN TIL ENHVER LEVERANCE, INDTIL DEN FULDE KØBESUM MED TILLÆG AF EVENTUELLE RENTER OG OMKOSTNINGER ER BETALT.

Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, forpligter kunden sig til at holde leverancen brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til nyværdi og ikke foretage nogen ændringer, flytning, pantsætning, udlejning eller udlån af leverancen.

A.6 Leveringstid

CompliT bestræber sig altid på at levere på det meddelte tidspunkt. Det skal dog bemærkes, at ethvert af CompliT meddelt leveringstidspunkt er anslået efter bedste skøn og ikke bindende for CompliT, medmindre det udtrykkeligt og skriftligt er aftalt, at der er tale om en fast leveringstid for hele leverancen eller delelementer af denne.

Er der udtrykkeligt aftalt en fast leveringstid, er CompliT berettiget til at forlænge denne med indtil 10 arbejdsdage regnet fra udløbet af den faste leveringstid. Overskrider CompliT den forlængede leveringstid, er kunden berettiget til konventionalbod fra udløbet af den forlængede leveringstid. Konventionalboden udgør 0,5 % beregnet af den del af købesummen, som dækker den del af leverancen, der er omfattet af forsinkelsen for hver hele uge, forsinkelsen varer. Konventionalboden kan ikke overstige 5 % af købesummen for den forsinkede del af leverancen. Overskrider CompliT den forlængede leveringstid med mere end 45 arbejdsdage, er kunden berettiget til at ophæve aftalen. Vælger kunden at ophæve aftalen, har kunden alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den forsinkede del af leverancen (for konsulentydelser gælder dog afsnit D.1), men ikke vederlag vedrørende andre leverancer. Kunden kan ikke gøre andre krav eller misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse. Forårsages CompliTs forsinkelse af forhold, for hvilke kunden er ansvarlig, herunder eksempelvis kundens ændring af konfiguration eller kravspecifikation, forsinkelse med levering af tekniske specifikationer eller andre oplysninger eller udskiftning af kundens ansvarlige nøgleperson, udskydes CompliTs leveringsfrist med det antal dage, som modsvarer den opståede forsinkelse.

A.7 Garanti

Der ydes ikke garanti fra CompliTs side, med mindre dette er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.

A.8 Reklamation

Kunden er forpligtet til straks og senest ugedagen efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af leverancen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Transportskader skal straks gøres gældende overfor transportøren. CompliT hæfter alene for oprindelige mangler. Konstaterer kunden oprindelige mangler, skal kunden straks og senest 3 arbejdsdage efter, at den oprindelige mangel er kommet til kundens kendskab, skriftligt reklamere til CompliT med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.

Reklamationsperioden er for alle leverancer 12 måneder fra leveringstidspunktet, medmindre en længere reklamationsperiode udtrykkeligt er anført i det for den enkelte leverance medfølgende dokumentationsmateriale eller udtrykkeligt og skriftligt aftalt mellem parterne. Ethvert mangelskrav, uanset art, skal senest være gjort gældende inden reklamationsperiodens udløb. I modsat fald er kunden afskåret fra at påberåbe sig manglen.

CompliTs ansvar for oprindelige mangler er altid og i enhver situation begrænset til efter CompliTs valg indenfor rimelig tid enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele kunden et af CompliT fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende. CompliT er berettiget til at lade afhjælpning henholdsvis omlevering og udbedring udføre af underleverandører.

Har kunden gjort mangler gældende, og viser det sig, at der ikke foreligger mangler, som kan gøres gældende overfor CompliT, har CompliT ret til at kræve vederlag for det udførte arbejde i overensstemmelse med den til enhver tid gældende prisliste for konsulentbistand, service m.v.

A.9 Produktansvar

For produktansvar er CompliT ansvarlig i overensstemmelse med de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. CompliT fraskriver sig produktansvar på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på CompliTs produktansvarsforsikring.

Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele CompliT, såfremt der er opstået en produktansvarsskade, eller der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.

I den udstrækning CompliT måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde CompliT skadesløs i samme omfang, som CompliTs ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelse.

A.10 Ansvarsfraskrivelse og begrænset hæftelse

CompliTs ansvarsbegrænsning efter dette afsnit indskrænker ikke CompliTs forpligtelser eller ansvar efter ufravigelig lovgivning.

COMPLIT HÆFTER I INTET TILFÆLDE, UANSET PÅ HVILKET GRUNDLAG ET KRAV REJSES ELLER GRADEN AF UAGTSOMHED, IKKE FOR INDIREKTE TAB OG FØLGESKADER SOM EKSEMPELVIS DRIFTSTAB, AVANCETAB, TAB AF GOODWILL, FORVANSKNING AF MEDDELELSER, TAB AF FORVENTET BESPARELSE OG LIGNENDE. LIGELEDES FRASKRIVER COMPLIT SIG ETHVERT ANSVAR FOR TAB AF DATA, SOFTWARE ELLER BIOS ELLER OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED RETABLERING HERAF.

COMPLITS ANSVAR FOR ETHVERT TAB ELLER SKADE ER BELØBSMÆSSIGT BEGRÆNSET TIL 25 % AF DET BELØB, KUNDEN HAR ERLAGT FOR DEN DEL AF LEVERANCEN (ELLER MANGEL PÅ SAMME), HVORPÅ KRAVET BASERES. UANSET STØRRELSEN AF VEDERLAGET FOR LEVERANCEN, ER COMPLITS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR BELØBSMÆSSIGT MAKSIMERET TIL DKK 1.000.000.

A.11 Backup

Det påhviler altid og i enhver situation kunden at sørge for at opretholde nødvendig og tilstrækkelig backup af data, software m.v. CompliT er uden ansvar for enhver skade, som kunden måtte lide som følge af manglende backup.

A.12 Force Majeure

CompliT er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, EDB-vira eller andre omstændigheder, som CompliT ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er CompliT berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

A.13 Hemmeligholdelse

CompliT er forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som CompliT modtager vedrørende kundens virksomhed. Kunden forpligter sig til at hemmeligholde fortrolige oplysninger vedrørende CompliT. Parternes hemmeligholdelsesforpligtelser vedvarer i 3 år efter, at aftalen er ophørt.

A.14 Markedsføring

CompliT er berettiget til i eget markedsføringsmateriale at anvende kunden som reference.

A.15 Ændringer

CompliT forbeholder sig ret til at foretage ændring eller udskiftning af leverancer, forudsat at sådan ændring eller udskiftning ikke har væsentlig negativ indflydelse på leverancens funktion eller kvalitet.

A.16 Persondata

CompliT har ikke ejerskab over de data, som kunden placerer i systemer, der serviceres af CompliT. I de situationer, hvor CompliT juridisk opfattes som databehandler, vil aftaleforholdet mellem kunden og CompliT være underlagt en databehandleraftale. CompliT er forpligtet til at handle i overensstemmelse med denne databehandleraftale. Kunden er ansvarlig for, at databehandleraftalen til enhver tid er retvisende, og at indholdet løbende opdateres, såfremt behandlingen ændrer karakter.

Kunden pålægges at friholde CompliT for enhver sanktion pålagt for overtrædelse af Databeskyttelsesloven eller Persondataforordningen, medmindre det konkret kan påvises, at CompliT har handlet i strid med databehandleraftalen. CompliT er ikke ansvarlig for kundens behandling af personoplysninger (herunder indsamling, opbevaring og sletning) og ethvert krav, som relaterer sig hertil, påhviler kunden.

A.17 Eksport

Kunden er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende regler om eksportkontrol og er herunder forpligtet til at indhente alle nødvendige tilladelser iht. dansk, tysk eller ethvert andet berørt lands lovgivning. Ingen leverance må eksporteres af kunden, hvis der er mistanke om, at leverancen vil blive brugt i forbindelse med kemiske, biologiske eller atomare våben og/eller missilteknologi. Kunden er forpligtet til at undlade levering/eksport af leverancen til selskaber/personer, som det i henhold til US-eksportbestemmelser er forbudt at levere til (Table of denial Orders/US denied Persons List etc.).

A.18 Ugyldighed

Skulle det vise sig, at en eller flere bestemmelser i disse vilkår er eller bliver ugyldige, skal parterne erstatte den ugyldige bestemmelse (eller de ugyldige bestemmelser) med en gyldig, som i videst muligt omfang forfølger formålet og retsstillingen ifølge den ugyldige bestemmelse (de ugyldige bestemmelser).

A.19 Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem CompliT og kunden skal afgøres efter dansk ret i Danmark.

TVISTEN SKAL EFTER COMPLITS VALG AFGØRES VED DE ALMINDELIGE DOMSTOLE ELLER VED VOLDGIFT VED EN AF DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT NEDSAT VOLDGIFT I OVERENSSREMMELSE MED ”REGLER FOR BEHANDLING AF SAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT”. VOLDGIFTSRETTEN SKAL HAVE SÆDE I ODENSE.

 

AFSNIT B:

Særlige bestemmelser for hardware.

Dette afsnit B gælder for CompliTs salg og levering af varer (alle former for udstyr/hardware/produkter).

B.1 Levering og leveringssted

Levering sker CIP (INCOTERMS 2000) til den aftalte leveringsadresse, medmindre andet er aftalt skriftligt i det konkrete tilfælde. Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår varerne for kundens regning og risiko på CompliTs lager. CompliT er berettiget til at opkræve lagerleje og andre omkostninger.

B.2 Tredjepartsprodukter

For tredjepartsprodukter gælder der garanti- og/eller reklamationsbestemmelser svarende til dem, som CompliT har modtaget fra CompliTs underleverandør/producent. Der henvises til de enkelte underleverandører/producenters til enhver tid gældende garanti- og/eller reklamationsbestemmelser.

B.3 Afhjælpning af mangler

Med mindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt, afhjælper CompliT i garanti- og/eller reklamationsperioden oprindelige mangler, som beskrevet ovenfor i afsnit A.8 og B.2 med de tilføjelser og ændringer, der fremgår af eventuelle medfølgende servicebetingelser eller andet dokumentations-materiale.

CompliT er altid uden ansvar for mangler, som bl.a. skyldes konstruktion, udførelse eller ændringer foretaget af kunden, reparation udført af andre end CompliT eller CompliTs autoriserede servicepartnere, software-relaterede fejl, tab af data og manglende backup (herunder i forbindelse med reparation, afhjælpning og service m.v.), fejlagtig montering/behandling, slitage, vold, vandskade, ild, ustabil strømforsyning, forkert nettilslutning (inkl. manglende brug af trebenet strømstik, hvor et sådant er medle-veret), ringe ventilation eller følgefejl på grund af anvendelse af andet tilsluttet udstyr som eksempelvis printere.

B.4 Returnering

Varer tages ikke retur, med mindre der indgås skriftlig aftale herom. Såfremt det aftales, at varer kan returneres, skal retursendinger være i ubrudt og ubeskadiget original emballage med angivelse af originalfakturaens nummer og dato samt autorisationsnummer for retursendingen (RMA-nr.). CompliT forbeholder sig ret til ved kreditering at foretage et fradrag af et returneringsgebyr på 15 % af fakturaværdien.

AFSNIT C

Særlige bestemmelser for software.

Dette afsnit C gælder for CompliTs salg og levering af software, herunder software medfølgende eller integreret i hardware. Gælder der for den leverede software særlige licensvilkår/-betingelser, gælder disse dog forud for nærværende afsnit C, uanset om den leverede software eller de særlige licensvilkår stammer fra tredjemand eller CompliT.

C.1 Brugsretten

Mod rettidig betaling af det aftalte vederlag (licensafgift) giver CompliT (licensgiver) kunden (licenstager) en ikke-eksklusiv, uoverdragelig og tidsbegrænset brugsret til det leverede software med eventuelt tilhørende moduler og skriftligt dokumentationsmateriale. Brugsretten er begrænset til kundens egen interne brug for det aftalte antal brugere (user licens) og/eller den aftalte virksomhed (site licens). Det leverede software har kunden ret til at installere på det maskinel, der er ydet licens til.

C.2 Kopiering af software

Kunden er uberettiget til at kopiere softwaren eller dele heraf, bortset fra den ved installationen eller lovlige brug nødvendige kopiering. Kunden er dog berettiget til at fremstille sikkerhedseksemplarer af det leverede software til backup eller arkiveringsformål, såfremt dette er nødvendigt for benyttelsen af det leverede. Eksemplarer fremstillet til backup eller arkiveringsformål er ligeledes underlagt nærværende licensvilkår.

C.3 Ændringer

Kunden er uberettiget til at foretage ændringer i software, herunder er kunden uberettiget til at forestå eller lade forestå reverse engineering eller dekompilering af softwaren udover, hvad der måtte være tilladt i henhold til ufravigelig lovgivning, som finder anvendelse på disse licensvilkår.

I tilfælde af at kunden eller tredjemand foretager indgreb eller ændringer i softwaren, bortfalder CompliTs forpligtelser i henhold til disse licensvilkår uden varsel, og CompliT fraskriver sig ethvert ansvar for konsekvenserne af sådanne indgreb eller ændringer.

C.4 Immaterielle rettigheder

CompliT har ophavsret og enhver anden rettighed til det leverede software eller er berettiget til at sublicensere dette på vegne af tredjemand. Kunden skal respektere CompliTs/tredjemands rettigheder, og kunden er ansvarlig uden beløbsmæssig begrænsning for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af softwaren til tredjemand.

Kunden er uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder, ligesom kunden er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i softwaren eller på de medier, hvorpå softwaren leveres vedrørende rettighedsforhold, varemærker m.v. Kunden er forpligtet til at sikre, at softwaren opbevares utilgængeligt for tredjemand, og at softwaren ikke på anden vis kommer i tredjemands besiddelse.

C.5 Overdragelse

Kunden er uberettiget til at sælge, udleje, udlåne, tillade brug af eller på anden måde overdrage eller overgive eksemplarer af softwaren eller brugsretten til softwaren til tredjemand. Softwaren må ikke uden særskilt aftale med CompliT herom anvendes i forbindelse med facility-management, outsourcing, hosting eller lignende.

C.6 Afhjælpning af oprindelige fejl

Kunden er forpligtet til at gennemgå og afprøve softwaren umiddelbart efter levering. Indtil 30 dage efter levering af softwaren er CompliT forpligtet til at levere en ny kopi af softwaren, såfremt et medium (f.eks. en cd-rom) ikke er læsbar.

Softwaren kan – som anden software – indeholde uhensigtsmæssigheder eller mindre fejl. Sådanne mindre fejl og uhensigtsmæssigheder betragtes som uvæsentlige, og berettiger ikke kunden til afhjælpning eller andre mangelsbeføjelser. CompliT vil tilstræbe, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder rettes i efterfølgende versioner af softwaren.

En oprindelig fejl i softwaren anses for væsentlig, hvis den indebærer, at væsentlige dele af softwarens funktionalitet ikke opfylder den medfølgende dokumentation, eller hvis den er til hinder for softwarens afvikling.

Såfremt kunden skriftligt dokumenterer, at der foreligger en oprindelig og væsentlig fejl i softwaren, er CompliT i indtil 12 måneder efter levering af softwaren forpligtet til efter eget valg enten vederlagsfrit at levere en ny version af softwaren uden den væsentlige fejl, eller vederlagsfrit rette fejlen eller ophæve aftalen helt eller delvist og tilbagebetale det modtagne vederlag helt eller delvist mod tilbagelevering af samtlige kundens versioner og kopier af softwaren, manualer, tilhørende dokumentation m.v. Kunden er afskåret fra at gøre yderligere krav eller misligholdelsesbeføjelser gældende mod CompliT. Med fejlrettelse sidestilles anvisning af forretningsgange eller anvendelsesmåder (“work arounds”), hvorefter fejlen ikke har væsentlig indvirkning på kundens anvendelse af softwaren.

Softwaren gives i licens som den er og forefindes uden andre tilsikringer, afhjælpningsforpligtelser eller misligholdelsesforpligtelser end de ovenstående. CompliT yder således ingen garanti for, at drift og afvikling af softwaren vil være uden afbrydelser eller fejlfri, eller for, at softwarefejl kan eller vil blive rettet.

I det omfang det i pkt. A.8 om reklamation anførte ikke er udtrykkeligt fraveget ved ovennævnte, er det i pkt. A.8 anførte også gældende for mangler ved den licenserede software.

C.7 Krænkelse af tredjemandsret

CompliT er over for kunden ansvarlig for, at softwaren ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Såfremt der rejses sag mod kunden, hvorunder det gøres gældende, at en sådan krænkelse foreligger, er kunden forpligtet til straks at give CompliT underretning herom. CompliT – eller den tredjemand fra hvem CompliT har softwaren i licens – overtager herefter sagen og de med sagen forbundne omkostninger, og CompliT har uigenkaldelig fuldmagt til for egen regning at gennemføre retssagen eller indgå forlig vedrørende de påståede krænkelser.

Såfremt der måtte blive givet dom i henhold til den pågældende tredjemands påstand, er CompliT berettiget til efter eget valg enten at skaffe kunden ret til fortsat at benytte softwaren eller at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre eller erstatte softwaren med andet software, der i det væsentlige har samme funktionalitet eller ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning mod at tilbagebetale det af kunden erlagte vederlag. Kunden kan i så fald ikke rejse yderligere krav mod CompliT.

C.8 Support og opdatering

Såfremt der ikke er indgået en egentlig vedligeholdelsesaftale, der regulerer CompliTs support og udsendelse af nye versioner m.v., kan CompliT tilbyde at bistå kunden med besvarelse af spørgsmål og løsning af problemer (herefter samlet kaldet ”support”) mod betaling af den til enhver tid gældende timetakst for CompliTs konsulenter. For support gælder bestemmelserne i afsnit D (særlige bestemmelser for konsulentydelser mv.) nedenfor.

Såfremt CompliT udsender nye versioner og releases, er kunden berettiget til at modtage disse, såfremt kunden fremsætter anmodning herom. Kunden er forpligtet til at betale for nye versioner og releases i overensstemmelse med CompliTs listepriser. Eventuelle nye versioner og releases bliver fra leveringstidspunktet omfattet af disse vilkår.

CompliT påtager sig ingen forpligtelse til at udsende nye versioner og releases af softwaren, og kunden henvises til at rekvirere support, i det omfang CompliTs udsendelse af nye version og releases ikke tilstrækkeligt tilgodeser kundens behov.

 

 

AFSNIT D

Særlige bestemmelser for konsulentydelser mv.

Dette afsnit D gælder for CompliTs salg og levering af alle former for tjenesteydelser (herunder for eksempel support og vedligeholdelse, projektledelse, driftsassistance, programmeludvikling, tilretninger, uddannelse, forundersøgelser, rådgivning eller implementering i forbindelse med levering af hardware/software m.v.), ligesom afsnit D gælder for eventuelle øvrige ydelser, som ikke er omfattet af bestemmelserne i afsnit B og C. Ydelserne omfattet af dette afsnit D kaldes samlet ”konsulentydelser”. Bestemmelserne i afsnit (A og) D finder også anvendelse i forbindelse med levering af konsulentydelser i henhold til CompliTs ”klippekortaftaler”.

D.1 Ydelsen

Konsulentydelserne, som skal leveres af CompliT, er som udgangspunkt nærmere beskrevet i særskilt skriftlig aftale med kunden. Er indhold og omfang af konsulentydelsen ikke tilstrækkeligt fastlagt, skal CompliTs opfattelse heraf lægges til grund. Konsulentydelserne leveres på basis af medgået tid og medgåede omkostninger. Konsulentydelserne udføres, medmindre andet er skriftligt aftalt, indenfor normal arbejdstid, som er arbejdsdage mellem kl. 8.00 til 16.00.

CompliT er berettiget til efter eget valg ved udførelsen af konsulentydelserne at anvende egne ansatte, underleverandører valgt af CompliT eller andre, som efter CompliTs opfattelse har den fornødne kompetence til at udføre konsulentydelserne.

Hvis konsulentydelserne udføres af medarbejdere i CompliT, er kunden berettiget til at anmode CompliT om at udskifte en sådan medarbejder, såfremt kunden kan angive en rimelig begrundelse herfor. Herefter vil CompliT i videst mulig omfang søge at udskifte den pågældende medarbejder. Under disse omstændigheder skal CompliT ikke være ansvarlig for eventuel forsinkelse i forbindelse med denne udskiftning.

CompliT er uden ansvar for, om de af kunden forventede resultater opnås, med mindre CompliT skriftligt og udtrykkeligt har påtaget sig et sådant ansvar.

Hvis kunden er berettiget til at ophæve aftalen om levering af konsulentydelser på grund af CompliTs misligholdelse, og kunden vælger at ophæve, har ophævelsen alene virkning for fremtiden, således at kunden fra CompliT modtager de resultater af konsulentydelsen, som foreligger på ophævelsestidspunktet, og således at CompliT har ret til vederlag (inkl. eventuelle udlæg) frem til ophævelsestidspunktet. Kunden kan ikke gøre yderligere krav eller misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af ophævelsen.

D.2 Kundens medvirken

Kunden er forpligtet til at stille de for konsulentydelsernes levering nødvendige oplysninger til rådighed for CompliT. Kunden er vederlagsfrit endvidere forpligtet til: at stille de nødvendige og lovlige arbejdspladser til rådighed for konsulenterne forsynet med IT-kommunikationsfaciliteter m.v. efter konsulenternes nærmere anvisning, at medvirke til at tilrettelægge arbejdet og tildele ressourcer, således at konsulentydelsen kan leveres som aftalt, at give konsulenterne den fornødne adgang til kundens IT-installation og databaser efter konsulenternes nærmere anvisning, at sikre, at der altid er taget tilstrækkelig backup, således at kundens data til hver en tid let kan rekonstrueres, at kunden har udpeget en medarbejder, der er berettiget til at indgå bindende aftaler på kundens vegne.

Bevirker forhold, for hvilke kunden er ansvarlig, at den aftalte konsulentydelse ikke kan leveres, eller at den forsinkes, er CompliT berettiget til at kræve vederlag for de konsulenter, der var disponeret til levering af konsulentydelsen samt de ekstraordinære ressourcer, som CompliT har været nødt til at anvende som følge af forsinkelsen alene med fradrag for den fakturering til anden side, som CompliT har været i stand til at foretage for disse konsulenter i samme periode.

Misligholder kunden i øvrigt aftalen om levering af konsulentydelser, er CompliT berettiget til at kræve det fulde vederlag for konsulentydelsen betalt, uanset om omfanget af konsulentydelsen kun er anslået eller estimeret af CompliT. Er der ikke anslået eller estimeret noget vederlag hhv. tidsforbrug, er CompliT berettiget til et vederlag, der modsvarer det tidsforbrug, der sædvanligvis ville medgå til en opgave af den omhandlende karakter.

D.3 Vederlag, omkostninger og udlæg

CompliT fakturerer kunden på basis af medgået tid og medgåede omkostninger, herunder for rejsetid, på grundlag af CompliTs timepriser for de medarbejdere, der leverer konsulentydelserne. Arbejde udenfor ovennævnte normale arbejdstid sker mod et ekstra tillæg i overensstemmelse med CompliTs til enhver tid gældende priser. Såfremt der ikke er truffet anden skriftlig aftale herom, faktureres afholdte udlæg, herunder udgifter til transport, ophold og forplejning, og CompliTs vederlag bagud hver måned for den i måneden anvendte tid.

D.4 Klippekort

Ved klippekort forstås kundens køb af et større antal konsulenttimer til den til enhver tid gældende timepris i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Klippekortet betales kontant forud med fradrag for den aftalte rabat. Når konsulentydelsen er leveret til kunden, fratrækker CompliT det antal klip, der modsvarer CompliTs vederlag. Udlæg kan efter CompliTs beslutning enten fratrækkes klippekortet eller faktureres særskilt. Et klippekort gælder i 12 måneder fra kundens betaling, hvorefter ubrugte klip bortfalder. Kunden kan aldrig kræve ubrugte klip tilbagebetalt, og et klippekort kan ikke overdrages til tredjemand.

D.5 Immaterielle rettigheder

CompliT har ophavsret og enhver anden rettighed til resultatet af konsulentydelsen og eventuelle delresultater, idet kunden alene erhverver en tidsubegrænset og ikke-eksklusiv brugsret til resultatet af konsulentydelserne. Dette indebærer, at kunden kan anvende resultatet af konsulentydelserne til eget brug uden nogen tidsbegrænsning. Endvidere erhverver kunden ejendomsret til eventuelle eksemplarer af skriftligt materiale, som er udarbejdet specifikt til kunden.

Ethvert koncept, knowhow eller metode, som vedrører konsulentydelserne, og som er udviklet eller tilført i forbindelse med konsulentydelserne af en af parterne eller af parterne i fællesskab, kan kunden anvende frit til eget brug og CompliT udnytte frit i sin øvrige virksomhed. Nærværende bestemmelse omfatter ikke parternes eksisterende immaterielle rettigheder, herunder værktøjer, metoder og andet, der er anvendt til levering af konsulentydelserne.

D.6 Tidsplan

Konsulentydelserne udføres fra det aftalte opstartstidspunkt. Såfremt der er aftalt en tidsplan, er dette alene udtryk for et skøn på det foreliggende grundlag og ikke udtryk for en absolut leveringsfrist.

Såfremt CompliT kan forudse, at der vil indtræde forsinkelse i forhold til en eventuelt aftalt tidsplan, skal CompliT kontakte kunden herom med henblik på at tilpasse tidsplanen til de ændrede forhold.